Gegevensobjecten (oud)

Id-cb5a312a-5121-bb87-9fe5-f122bfd7c08d
Gegevensobjecten (oud)
ArchiMateNote Staan in repository maar niet in originele view De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (DataObject) Journaalpost Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (DataObject) Activum Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat. (DataObject) Inkomende betaling Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (DataObject) Kostenplaats Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald. (DataObject) Vordering Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat. (DataObject) Uitgaande betaling Een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode. (DataObject) Begroting Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op uitvoering van productie (BusinessFunction) Productie Een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de organisatie geleverd kunnen worden. (DataObject) Product of dienst Een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof die bestemd is om verwerkt te worden tot bruikbare producten. (DataObject) Grondstof Een fysiek goed dat is beschreven als product, dat is gefabriceerd van materiaal en dat in voorraad kan worden genomen. (DataObject) Artikel Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (DataObject) Voorraad Een rechtsgeldige afspraak tussen twee personen. (DataObject) Overeenkomst ArchiMateNote Komt in meerdere functies terug ArchiMateNote Overlap c.q. (fysieke) instantie van hetzelfde object? Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis. (DataObject) Risico Een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (DataObject) Corrigerende maatregel Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur (DataObject) Bevinding De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (DataObject) Architectuur Voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren. (DataObject) Beheersmaatregel Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (DataObject) Beleidsuitgangspunt Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren. (DataObject) Key performance indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (DataObject) Resultaat Een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat. (DataObject) Proces Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht. (DataObject) Doelstelling Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling. (DataObject) Organisatie-eenheid De conclusie van een overweging. (DataObject) Besluit Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) SLA Een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. (DataObject) Wet Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (DataObject) Melding Een, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren. (DataObject) Project Een niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie. (DataObject) Leverancier Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (DataObject) Werkorder Een eenheid van software en/of hardware. (DataObject) IT systeem Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) Inkooporder een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Gebouw Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. (DataObject) Formatieplaats Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (DataObject) Programma Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie. (DataObject) Medewerker Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats. (DataObject) Beoordeling Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (DataObject) Aanbesteding Een bindende afspraak tussen de organisatie en een leverancier rondom het leveren van tastbare goederen of diensten. (DataObject) Inkoopcontract Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Voorwerp Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplichting Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (DataObject) Inkoopverplichting Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (DataObject) Communicatie-uiting Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting. (DataObject) Dienstbetrekking Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op interactie met de omgeving van de organisatie (BusinessFunction) Klant/partner interactie Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die naar verwachting één of meer producten of diensten wil afnemen en die nog geen klant is. (DataObject) Prospect Een overdracht van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (DataObject) Levering Een klasse van klanten met een aantal soortgelijke eigenschappen. (DataObject) Marktsegment Een opdracht van een klant aan een leverancier tot het leveren van producten of diensten en die impliciet of expliciet leidt tot een overeenkomst. (DataObject) Klantorder Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (DataObject) Melding Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (DataObject) Werkorder Een doelgericht optreden van een bedrijf waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (DataObject) Campagne Een formele aanbieding van werkzaamheden. (DataObject) Offerte Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die één of meer producten of diensten heeft afgenomen. (DataObject) Klant Deze svg is op 11-09-2020 23:37:21 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:37:21 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Gegevensobjecten (oud)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-cb5a312a-5121-bb87-9fe5-f122bfd7c08d
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Gegevensobjecten (oud)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links