Samenhang tussen architectuur en strategische veranderketen

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 7 nov 2019 om 08:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De architectuurcompetenties en de strategische veranderketen hangen nauw met elkaar samen en versterken elkaar wanneer ze goed op elkaar zijn afgestemd. Onderstaande figuur toont de samenhang tussen beide:


De strategische veranderketen representeert samenhangende besturing en uitvoering van veranderingen met impact op organisatieniveau en exploitatie en beheer en onderhoud van de resultaten daarvan. (ValueStream) Strategische veranderketen Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepaling Het exploiteren, beheren en onderhouden van de middelen die zijn opgeleverd als resultaat van projecten en die gezamenlijk de operationele kern van de organisatie vormen. (ValueStream) Operatie, beheer en onderhoud Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden. (Capability) Opstellen enterprisearchitectuur Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchitectuur De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectuur Kleine wijzigingen worden geïmplementeerd zonder een uitgebreid projectproces te volgen. Voor het implementeren van een dergelijke wijziging zal een architect de impact analyseren om te borgen dat de wijziging inderdaad geen significante impact heeft. (Capability) Beoordelen voorgestelde wijziging Voor effectieve besturing van architectuurprocessen en -middelen moeten doelen en ''key performance indicators'' worden gedefinieerd. De doelen moeten in lijn zijn met de ambities van de organisatie. KPI’s moeten een representatieve indicatie geven van de architectuurprestatie in relatie tot de doelen. (Capability) Definiëren architectuurdoelen en KPI’s Zoals elke andere activiteit moeten de architectuuractiviteiten worden aangestuurd. Dit omvat prestatiemanagement, compliance en regulering, budgettering en planning. (Capability) Aansturen architectuurwerk Beheren van architectuurmiddelen omvat alle activiteiten noodzakelijk voor het uitvoeren van architectuurtaken, zoals beheren van een architectuurrepository en modelleertool, publiceren van architectuurbesluiten, voorbereiden van architectuurboardvergaderingen en creëren en beheren van de architectuurcompetentie en plannen van trainingen. (Capability) Beheren architectuurmiddelen Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen. (Capability) Ondersteunen programma's Gedurende de uitvoering van een project zal de domeinarchitect de projectarchitect adviseren, bijvoorbeeld door suggesties over beschikbare architectuurbouwstenen. Aanvullend zal de domeinarchitect monitoren of het project in lijn is en blijft met de goedgekeurde projectarchitectuur en zal hij/zij afwijkingen rapporteren ten behoeve van goedkeuring (of niet). Na afronding van het project zal een eindreview worden uitgevoerd om specifieke zaken te documenteren en acties uit te zetten. (Capability) Toezichthouden op projecten Verzoeken voor het wijzigen van de architectuur komen voort uit (afgeronde) projecten en reguliere "changes", en kunnen worden ingediend door iedereen in de organisatie. Elk verzoek moet worden geregistreerd, beoordeeld, en geclassificeerd als update, wijziging of afwijzing. Updates zijn gedefinieerd als wijzigingen met zero impact. (Capability) Beheren architectuurwijzigingsv- erzoeken Bijwerken van architectuurartefacten is nodig wanneer een project of wijziging is afgerond en de architectuurrepository daardoor niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat een applicatie-interface (koppeling) is toegevoegd. Aanvullend zullen kleinere, tekstuele verbeteringen op basis van feedback van gebruikers, periodiek moeten worden overwogen. (Capability) Bijwerken architectuurartefacten Wijzigen van architectuurartefacten is noodzakelijk omdat de langetermijn-organisatiestrategie wijzigt, er nieuwe technologische trends zijn, en/of vanwege goedgekeurde architectuurafwijkingen. Wijzigingen in architectuurartefacten moeten worden ingediend voor goedkeuring, net als nieuwe architectuurartefacten. (Capability) Wijzigen architectuurartefacten Formele besluiten zijn nodig bij het niet voldoen aan de kaders van veranderprogramma's, projectarchitectuur en/of gedetailleerde ontwerpen. Mogelijke uitkomsten zijn afwijzing, voorwaardelijke goedkeuring (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode), of permanente goedkeuring. In geval van het laatste zal de architectuur worden aangepast aan de (niet langer als zodanig bestaande) afwijking. (Capability) Besluiten over architectuurafwijkingen Architectuurartefacten moeten worden goedgekeurd, wat betekent dat ze geaccepteerd worden door het management en breed gepubliceerd en gecommuniceerd. Na publicatie zijn de goedgekeurde artefacten onderdeel van de architectuur en daarmee input het definiëren van veranderprogramma's, het opstellen van projectarchitecturen, toezichthouden op projecten, en het beoordelen van voorgestelde wijzigingen. (Capability) Goedkeuren architectuurartefacten Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavorming Het uitvoeren van projecten waarmee invulling wordt gegeven aan een of meer doelstellingen uit veranderprogramma's. De uitvoering kan op verschillende wijzen plaatsvinden en aangestuurd worden: volgens een meer traditionele watervalmethode (PRINCE2) of meer moderne agile methoden zoals LEAN, SAFe, SCRUM, DaD enz. (ValueStream) Projectuitvoering TriggeringRelationship FlowRelationship organisatie-strategie FlowRelationship organisatie-strategie TriggeringRelationship FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship project-architectuur FlowRelationship project- architectuur FlowRelationship architectuur- afwijking- rapport FlowRelationship architectuur-impact-analyse FlowRelationship architectuur- doelen en KPI’s FlowRelationship architectuur-doelen en KPI’s FlowRelationship enterprise-architectuur FlowRelationship architeftuur- afwijking- rapport FlowRelationship architectuur-advies FlowRelationship architectuur- reviewrapport FlowRelationship architectuur- wijzigingsverzo- ek FlowRelationship architectuur- wijzigingsverzo- ek FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship architectuur-besluit FlowRelationship architectuur- besluit TriggeringRelationship FlowRelationship programma TriggeringRelationship Deze svg is op 04-03-2022 17:06:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 17:06:02 CET
   
   
   
   
   
   

   

Architectuur levert de architectuurproducten die de veranderketen als input behoeft, en gebruikt de output van de veranderketen weer als input voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen die weer kaderstellend zijn voor projecten. In dit besturingsmodel staat architectuur dus nadrukkelijk niet op zichzelf zoals in bijvoorbeeld TOGAF wel het geval is, maar functioneert ten dienste van de strategische verandering in de organisatie.


Het schema toont niet alle mogelijke relaties. Het aansturen van architectuurwerk richt zich op alle andere architectuurcompetenties. Hetzelfde geldt voor het beheren van architectuurmiddelen, wat ondersteunend is aan alle andere architectuurcompetenties. Die verbindingen zijn er wel maar ze zijn niet weergegeven omwille van de overzichtelijkheid. In de figuur is ook niet weergegeven dat vanuit alle andere activiteiten/competenties architectuurwijzigingsverzoeken kunnen ontstaan en aangeleverd aan de desbetreffende beheercompetentie.


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of door naar Architectuurrollen.