Gegevensobjecten

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 5 nov 2019 om 10:20 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
GegevensobjectBeschrijving
AanbestedingEen inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.
ActivumEen bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
ArchitectuurDe fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
ArtikelEen fysiek goed dat is beschreven als product, dat is gefabriceerd van materiaal en dat in voorraad kan worden genomen.
BegrotingEen voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode.
BeheersmaatregelVoorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren.
BeleidsuitgangspuntEen gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
BeoordelingEen evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats.
BesluitDe conclusie van een overweging.
BevindingEen geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur
CampagneEen doelgericht optreden van een bedrijf waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.
Communicatie-uitingEen specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep.
Corrigerende maatregelEen voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren.
DienstbetrekkingEen rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting.
DoelstellingEeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht.
FormatieplaatsEen functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen.
Gebouween onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
GrondstofEen natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof die bestemd is om verwerkt te worden tot bruikbare producten.
IT systeemEen eenheid van software en/of hardware.
Inkomende betalingInkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat.
InkoopcontractEen bindende afspraak tussen de organisatie en een leverancier rondom het leveren van tastbare goederen of diensten.
InkooporderAfspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen.
InkoopverplichtingEen contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald.
JournaalpostDe vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
Key performance indicatorEen vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren.
KlantEen natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die één of meer producten of diensten heeft afgenomen.
KlantorderEen opdracht van een klant aan een leverancier tot het leveren van producten of diensten en die impliciet of expliciet leidt tot een overeenkomst.
KostenplaatsEen afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.
LeverancierEen niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie.
LeveringEen overdracht van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder.
MarktsegmentEen klasse van klanten met een aantal soortgelijke eigenschappen.
MedewerkerEen natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie.
MeldingEen klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.
OfferteEen formele aanbieding van werkzaamheden.
Organisatie-eenheidEen clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling.
OvereenkomstEen rechtsgeldige afspraak tussen twee personen.
ProcesEen set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat.
Product of dienstEen tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de organisatie geleverd kunnen worden.
ProgrammaEen verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen.
ProjectEen, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren.
ProspectEen natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die naar verwachting één of meer producten of diensten wil afnemen en die nog geen klant is.
ResultaatHet resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.
RisicoDe kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis.
SLAAfspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen.
SalarisverplichtingEen financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker.
Uitgaande betalingEen uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat.
VoorraadEen verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending.
VoorwerpEen roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
VorderingEen geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald.
WerkorderEen opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.
WetEen (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd.