--

Bedrijfsobjecten

Versie door Dgreefhorst (Overleg | bijdragen) op 20 mrt 2015 om 15:37

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Organisatie-eenheidDoelstellingKey performance indicatorBeleidsuitgangspuntArchitectuurProcesRisicoBeheersmaatregelResultaatBevindingCorrigerende maatregelMarktsegmentCampagneProspectOfferteKlantKlantorderLeveringMeldingProduct/dienstGrondstofArtikelVoorraadOvereenkomstWetNatuurlijk persoonNiet-natuurlijk persoonFormatieplaatsMedewerkerDienstbetrekkingSalarisverplichtingWerkactiviteitBeoordelingAanbestedingLeverancierInkoopcontractSLAInkoopverplichtingGebouwVoorwerpIT systeemCommunicatie-uitingProgrammaProjectLeveringMeldingInkoopcontractWerkorderInformatiemodel.png


  Beschrijving
Aanbesteding Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.
Activum Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
Adres Een locatie van een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon.
Architectuur De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
Artikel Een fysiek goed dat is beschreven als product, dat is gefabriceerd van materiaal en dat in voorraad kan worden genomen.
Begroting Een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode.
Beheersmaatregel Voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren.
Beleidsuitgangspunt Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.
Beoordeling Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats.
Besluit De conclusie van een overweging.
Bevinding Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur
Campagne Een doelgericht optreden van een bedrijf waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.
Communicatie-uiting Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep.
Corrigerende maatregel Een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren.
Dienstbetrekking Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting.
Doelstelling Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht.
Formatieplaats Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen.
Gebouw een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Grondstof Een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof die bestemd is om verwerkt te worden tot bruikbare producten.
IT systeem Een eenheid van software en/of hardware.
Inkomende betaling Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat.
Inkoopverplichting Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald.
Journaalpost De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
Key performance indicator Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren.
Klant Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die één of meer producten of diensten heeft afgenomen.
Klantorder Een opdracht van een klant aan een leverancier tot het leveren van producten of diensten en die impliciet of expliciet leidt tot een overeenkomst.
Kostenplaats Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.
Leverancier Een niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie.
Levering Een overdracht van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder.
Marktsegment Een klasse van klanten met een aantal soortgelijke eigenschappen.
Medewerker Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie.
Melding Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.
Natuurlijk persoon Een mens.
Niet-natuurlijk persoon Een rechtspersoon òf een samenwerkingsverband.
Offerte Een formele aanbieding van werkzaamheden.
Organisatie-eenheid Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling.
Overeenkomst Een rechtsgeldige afspraak tussen twee personen.
Persoon Een ieder die rechten en plichten kan hebben.
Proces Een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat.
Product/dienst Een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de organisatie geleverd kunnen worden.
Programma Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen.
Project Een, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren.
Prospect Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die naar verwachting één of meer producten of diensten wil afnemen en die nog geen klant is.
Resultaat Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.
Risico De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis.
SLA Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen.
Salarisverplichting Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker.
Uitgaande betaling Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat.
Voorraad Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending.
Voorwerp Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Vordering Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald.
Werkactiviteit Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.
Werkorder Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.
Wet Een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd.

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links