Personeels management

ArchiMate-element Personeels management
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats. (DataObject) Beoordeling Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting. (DataObject) Dienstbetrekki- ng Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie. (DataObject) Medewerker Systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratie- systeem Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. (DataObject) Formatieplaats Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplich- ting Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeels- systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 08:15:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 08:15:29 CEST