Personeels management

Id-b4065929-293a-ecca-6f86-c3bb4a76170c
ArchiMate-element Personeels management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b4065929-293a-ecca-6f86-c3bb4a76170c
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Personeels management
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie. (DataObject) Medewerker Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. (DataObject) Formatieplaats Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplichti- ng Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting. (DataObject) Dienstbetrekkin- g Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats. (DataObject) Beoordeling Systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratie systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeels systeem AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-11-2019 01:37:58 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 01:37:58 CET

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links