Open data

ArchiMate-element Open data
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-70e2acfd-12d2-9b3c-d1e8-87c36ac491ff
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Open data
Statement  : Openbare gegevens zijn als open data beschikbaar
MotivatieTekst  : De overheid stelt hoge eisen aan de transparantie van overheidsorganisaties. Toegang tot informatie uit overheidsorganisaties is een kernwaarde in de democratie en is wettelijk vastgelegd. Overheidsinformatie is in beginsel vrij beschikbaar, tenzij de WOB, WBP of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Het openbaar, vindbaar en herbruikbaar aanbieden van open data heeft positieve maatschappelijke en economische effecten: het voorziet in een behoefte, heeft economische waarde en leidt tot meer transparantie en participatie voor burgers. Zo kunnen anderen nieuwe toepassingen ontwikkelen en/of deze gevens via (mobiele) applicaties laagdrempelig ontsluiten richting burgers en bedrijven. Het ontlast de organisatie ook van de ontwikkeling van allerlei eindgebruikerstoepassingen.
ImplicatieTekst  : Alle gegevensverzamelingen die maatschappelijk of economisch waardevol zijn en waarvoor geen beperkingen vanuit wetgeving of hun classificatie gelden (bijvoorbeeld vanuit het perspectief van privacy) worden als open data beschikbaar gesteld. Gegevensverzamelingen met daarin persoonsgegevens worden zonodig geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen, voordat ze worden gepubliceerd als open data. Open data wordt beschikbaar gesteld conform vastgestelde overheidsstandaarden, alsook specifiek gericht op ontsluiting via mobiele applicaties en betekenisvol (als Linked Open Data). Het kunnen ontsluiten van open data conform de juiste standaarden wordt expliciet als eis meegegeven bij het selecteren van applicaties. Als de organisatie niet zelf in staat is om tegen acceptabele kosten open data met het juiste niveau van bestendigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid beschikbaar te stellen dan sluit zij hiervoor aan bij landelijke voorzieningen op dit gebied.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :