Architectuurbesluit

Id-461728d3-3769-0991-0ac5-c6bed4b887a3
ArchiMate-element Architectuurbesluit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-461728d3-3769-0991-0ac5-c6bed4b887a3
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurbesluit
Documentatie  : Beschrijving van een (formeel) besluit dat genomen is door de Architectuurboard, inclusief de implicaties. We onderscheiden:
 • Goedkeuring van architecturale artefacten (principes en modellen). Goedgekeurde architecturale artefacten vormen "de architectuur" en zijn daarmee de normatieve richting voor alle projecten en veranderingen.
 • Besluiten over architectuurafwijkingen. Architectuurafwijkingen kunnen worden afgewezen, onder voorwaarden goedgekeurd, of permanent goedgekeurd (waarmee ze onderdeel worden van de architectuur).
Sjabloon beschikbaar  : Sjabloon voor Architectuurbesluit
ArchiMate-views  : 
 • Architectuurproducten
 • Besluiten over architectuurafwijkingen
 • Goedkeuren architectuurartefacten
 • Samenhang producten
 • Relaties  : 
  Contextdiagram
  Beschrijving van een (formeel) besluit dat genomen is door de Architectuurboard, inclusief de implicaties. We onderscheiden: * Goedkeuring van architecturale artefacten (principes en modellen). Goedgekeurde architecturale artefacten vormen "de architectuur" en zijn daarmee de normatieve richting voor alle projecten en veranderingen. * Besluiten over architectuurafwijkingen. Architectuurafwijkingen kunnen worden afgewezen, onder voorwaarden goedgekeurd, of permanent goedgekeurd (waarmee ze onderdeel worden van de architectuur). (BusinessObject) Architectuurbesl- uit BusinessProcess Besluit over artefacten Een domeinarchitectuur bestaat uit principes en modellen die ontwerpkeuze beschrijven gerelateerd aan een bepaald deelgebied binnen de organisatie. Domeinen kunnen volgen uit een opdeling naar product(groep), businessunit, architectuurlaag enz. Domeinarchitecturen conformeren zich aan de enterprisearchitectuur en werken ontwerpkeuzes daaruit verder uit tot een detailniveau dat voor hetdesbetreffende domein volstaat. (BusinessObject) Domeinarchitec- tuur BusinessProcess Besluit over afwijking Beschrijving van de afwijking van de enterprise- of domeinarchitectuur in een informatieplan, projectarchitectuur of "change". Het architectuurafwijkingrapport bevat een beschrijving van de afwijking zelf, de impact op de architectuur indien goedgekeurd, de impact indien afgewezen, en een advies (aanbeveling) van de architect aan de Architectuurboard. (BusinessObject) Architectuurafw- ijkingrapport De enterprisearchitectuur bestaat uit principes en modellen die op organisatiebreed niveau de (architecturele) ontwerpkeuzes beschrijven die richtinggevend zijn voor de inrichting van onder meer bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties. In beginsel heeft elke organisatie één enterprisearchitectuur. Die moet nauw afgestemd zijn op de organisatiestrategie, zodat aan de daarin gestelde doelen een bijdrage wordt geleverd. De enterprisearchitectuur is idealiter vastgelegd in een gestructureerde repository maar moet ook ondersteunend materiaal bevatten waarmee de ontwerpkeuzes uitgelegd worden aan de hand van illustraties, teksten enz., gericht op alle relevante doelgroepen. (BusinessObject) Enterprisearchit- ectuur Beschrijving van het architecturale ontwerp en de impact van een voorgesteld project. Dit is een belangrijke deliverable van de projectdefinitiefase. Als de projectarchitectuur in lijn is met de enterprisearchitectuur, kan deze worden goedgekeurd door de enterprisearchitect. Zo niet dan is goedkeuring nodig van de Architectuurboard middels een formele architectuurbeslissing. Veelal wordt de term projectstartarchitectuur (PSA), een overblijfsel van de verouderde architectuurmethode DYA, gebruikt. (BusinessObject) Projectarchitect- uur BusinessObject Detailontwerp Gedurende de uitvoering van een project, ziet de domeinarchitect er op toe dat de geïmplementeerde projectarchitectuur in lijn is met de enterprise- en domeinarchitecturen. Voor dat doel zal hij of zij periodieke en/of gatewayreviews uitvoeren. Het resulterende reviewrapport beschrijft de bevindingen inclusief afwijkingen en richtlijnen voor het oplossen van de afwijkingen. Elk project moet in ieder geval een review aan het eind van het project hebben. (BusinessObject) Architectuurrevi- ewrapport AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 15:26:20 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:26:20 CEST

  XL&Blogs

  XL&Nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
  ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

  XL&Links